Opciós tájékoztató

Opciós ügyletek

 

Az Opciós ügylet két fél közötti szerződéses viszony, melynek keretén belül az opció vevője jogosulttá válik az Opciós ügylet Alaptermékének vételére/ vagy eladására, míg az opció eladója kötelezettséget vállal az Alaptermék eladására/ vagy vételére az Opciós ügylet keretében meghatározott Kötési árfolyamon egy jövőbeni időpontban (az Opciós ügylet Lejáratakor).

- azoknak, akik Tőkeáttétel segítségével nagyobb mértékben szeretnének részesedni az Alaptermék teljesítményéből;

- azoknak, akik szeretnék pozícióikat fedezni (pl. importőrök, exportőrök, részvénypozíciókkal rendelkezők);

- azoknak, akik egy oldalazó piacon opció kiírásával extrahozamra szeretnének szert tenni, vállalva azt, hogy a piaci körülmények esetleges megváltozása esetén az opció Lejáratakor veszteséget érhetnek el;

- akik egy piaci trendet szeretnének meglovagolni (a kiválasztott Alaptermék csökkenésére vagy emelkedésére számítanak);

- akik a lehetséges magasabb hozam érdekében hajlandóak magasabb kockázatot vállalni, ami akár a befektetett tőkénél nagyobb összegű veszteséget is jelenthet.

A) Alapfogalmak

Tőzsdei opció

Szabványosított, tőzsdére bevezetett Opciós ügylet. Ebben az esetben a Futamidő, Alaptermék, Kötési árfolyam (árupiaci termékek esetén ezek minősége és egyéb paraméterei) valamint a kontraktus mérete tőzsdei szabványokhoz kötött. A piacot a megfelelő likviditás és folyamatos árjegyzés jellemzi.

OTC opció

Tőzsdén kívüli, nem szabványosított piacon kereskedett Opciós ügylet. Az ügylet paraméterei egyedi megállapodások függvényei. A piacot általában a likviditás alacsony foka jellemzi, kivételt képez ez alól az OTC deviza opciós piac melyet a likviditás magas foka jellemez.

Opció típusai

Európai típusú opció esetében a joggal csak egyetlen időpontban, az opció Lejárati időpontjában lehet élni. Az amerikai típusú opció esetében a joggal az opció Lejárati időpontjáig bármikor lehet élni.

Alaptermék

Opciós ügylet alapjául választott pénzügyi eszköz, mely igen széles kört ölel fel: lehet deviza, részvény, index, árupiaci termék stb.

 

Kötési árfolyam (Strike)

Az Opciós ügylet kötésének pillanatában meghatározott árfolyam, amelyen az opció jogosultja az opció Lehívásakor jogosult megvenni (call opció)/ eladni (put opció) az opciós ügylet Alaptermékét.

Opciós díj

Az opció jogosultja által fizetett díj, az opciós jog ellenértéke. Értékét jelentősen befolyásolja az Opciós ügylet Kötési árfolyama, az Alaptermék azonnali árfolyama valamint az Alaptermék volatilitása.

Opciós díj elszámolásának napja

Adott Opciós ügylet tekintetében értelmezhető elszámolási nap, melyen az Opciós ügylet jogosultja köteles az opciós díjat megfizetni.

Opció Lejárati Napja

Amely napon (európai jellegű opció esetén) vagy amely napig (amerikai jellegű opció esetén) a Lehívás érvényesíthető.

Opció Lejárati időpont

Az Opció Lejárati Napján az az időpont, amikor (európai jellegű opció esetén) vagy ameddig (amerikai jellegű opció esetén) a Lehívás érvényesíthető.

Lehívás

Az opció jogosultja vételi vagy eladási jogának érvényesítése egyoldalú Lehívási nyilatkozat megtételéve az Opció Lejárati időpontjában.

Opció Lejáratkori elszámolása

Az a nap, amelyen a Felek az opciós pozíció Lezárást követően pénzügyileg elszámolnak egymással.

Lejáratkor Elszámolás módja

Elszámolás módja lehet fizikai szállítás illetve árfolyam-különbözet szerinti. OTC opciós ügyletek esetében az elszámolás módjáról az ügylet kötés pillanatában kell nyilatkozni. Tőzsdei opciók esetében az elszámolás módja a mindenkori Terméklistában kerül meghatározásra.

Árfolyam-különbözet elszámolása

Lehívás esetén az opció kötelezettje a jogosultnak az Opciós Ügyletben vagy a vonatkozó szabályzatokban meghatározott módon kiszámított pénzösszeget fizeti. A pénzösszeg számítása az Opciós Ügylet és a Kötési árfolyam függvényében kerül kiszámításra.

Fizikai szállítás

A Lehíváskor az opció kötelezettje az Opciós Ügyletben meghatározott mögöttes befektetési eszköz- vagy pénzeszközmennyiséget a jogosult rendelkezésére bocsátja.

Tételes fedezettségi követelmény

A pozíció nyitás feltétele az ügylet kötelező Fedezettségi követelményének megfelelő fedezet biztosítása. Mértékét a Partnerbankok mindenkor hatályos Fedezeti és Biztosítéki Hirdetménye határozza meg. A tételes Fedezettségi követelmény az opciós pozíció élettartalma alatt módosulhat, tükrözve a piaci folyamatok változását. Ennek következtében esetenként Ügyfél részéről a fedezet feltöltése válhat szükségessé.

 

Kényszerlikvidálás

Amennyiben a fedezet feltöltésére vonatkozó felszólításnak Ügyfél nem tesz eleget (a felszólítási folyamatot a mindenkor hatályos Üzletszabályzat szabályozza), Ügyfél szándékától függetlenül a pozíció részleges, vagy teljes zárásra kerül (lásd Opciós Ügylet Lejárat előtt történő zárása). Fizikai Szállításos ügylet esetében ezen kívül a Lejáratkori Lezárásra is sor kerülhet. Ennek folyamata: (1) az Elszámolási napon az ügyfél által szállítandó eszközzel az ügyfél EQUILOR-nál vezetett Számlája megterhelésre kerül (2) az ügyfelet megillető teljesített, Opciós ügyletben meghatározott ellenértéke jóváírásra kerül, (3) majd az EQUILOR az így keletkezett negatív eszközegyenleg tekintetében az adott eszközt kényszerlikvidálja (deviza esetében a kapott ellenértékre történő váltással, egyéb eszköz esetében annak eladásával).

 

B) Felvehető pozíciók/ maximum veszteség, nyereség

 

Long call opciós pozíció

Az opció Lejáratának időpontjában vételi jogot biztosító pozíció. Az opció jogosultja abban az esetben él lehívási jogával, amennyiben a Lejáratkori időpontban az Alaptermék azonnali árfolyama magasabb az opció Kötési árfolyamánál.

Maximum veszteség: Opciós díj

Maximum nyereség: Korlátlan.

 

Long put opciós pozíció

Az opció Lejáratának időpontjában eladási jogot biztosító pozíció. Az opció jogosultja abban az esetben él lehívási jogával, amennyiben a Lejáratkori időpontban az Alaptermék azonnali árfolyama alacsonyabb az opció Kötési árfolyamánál.

Maximum veszteség: Opciós díj

Maximum nyereség: Opció Kötési árfolyam - Opciós díj

 

Short call opciós pozíció

Az opció Lejáratának időpontjában eladási kötelezettséget nyújtó pozíció.

Maximum veszteség: Korlátlan

Maximum nyereség: Opciós díj.

 

Short put opciós pozíció

Az opció Lejáratának időpontjában vételi kötelezettséget nyújtó pozíció.

Maximum veszteség: Opció Kötési árfolyam – Opciós díj

Maximum nyereség: Opciós díj

 

A fentiekben megjelölt maximális veszteségek és nyereségek egyszerű un. plain vanilla opciós esetében érvényesek.

 

A) Opciós Ügylet Lejárat előtt történő lezárása

 

Opciós ügyletből fakadó pozíció az Opciós ügylet Lejáratáig bármikor lezárható. A lezárásnak módja: a meglévő Opciós ügylet Lejárati Napjára szóló, az adott Opciós ügyletben meghatározott, azonos típusú (put/ call), jellegű (amerikai/európai) és Kötési árfolyamú, ugyanazon Alaptermékre vonatkozó, de ellentétes irányú Opciós ügyletre vonatkozó megbízás teljesítésével. A pozíció lezárásakor Ügyfélnek megszűnik valamennyi, opciós pozícióból eredő joga/ kötelezettsége, Ügyfél nyeresége/vesztesége a fizetett és kapott opciós díj különbségéből adódik.

 

B) Opciós Ügylet Lejáratkori lezárása

 

Amennyiben az opció Lejárati időpontjáig nem kerül sor az opciós pozíció lezárására, úgy a Lejárat időpontjában

-       az opció lejár/ kifut anélkül, hogy Lehívásra sor kerülne, azaz az opció jogosultja nem él vételi/ eladási jogával.

-       az opció Lehívásra kerül, azaz az opció jogosultja erre vonatkozó Nyilatkozat megtétele mellett él vételi/eladási jogával. Ebben az esetben az Opció Lejáratkori elszámolásakor sor kerül az Ár-különbözet elszámolására vagy Fizikai teljesítésre.

 

 

 Az Equilor Befektetési Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy olyan Opciós Ügylet esetén, ahol Fizikai Szállítás lehetséges, eseti megbízást abban az esetben fogadjon el, ha Ügyfél kötelezettséget vállal a Fizikai Szállításon kívüli Lezárásra. Ebben az esetben a Lezárásra vonatkozó megszorításokról Equilor Befektetési Zrt. (továbbiakban Equilor) Ügyfelet az Opciós Ügylet megkötése előtt tájékoztatja.

-       Amennyiben az irányadó szabályozott piaci és Elszámolóházi szabályzatok és Equilor szabályai Fizikai Szállítást lehetővé tesznek, a Fizikai Szállítás tekintetében az alábbi szabályok alkalmazandóak:

-       Amennyiben a Felek közötti megállapodás alapján a Fizikai Szállításra az Ügyfél nem jogosult, Ügyfél köteles a Lejárat előtti Lezárást legkésőbb a Lejárati Napot megelőző kereskedési nap CET 16:30-ig megtenni. Abban az esetben, ha Ügyfél ezen kötelezettségét elmulasztja, Equilor jogosult kényszerlikvidálni, amelyből eredően az Ügyfelet ért veszteségekért Equilor nem felel.

-       Amennyiben az Ügyfélnek lehetősége van a Fizikai Szállításra, Ügyfél köteles legkésőbb a Lejárati Napon, 30 perccel a Lejárati Időpont előtt Fizikai Szállítás feltételeit teljesíteni: azaz általa teljesítendő befektetési eszközmennyiséget vagy pénzeszközmennyiséget Equilor rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, az Equilor jogosult kényszerlikvidálni, amelyből eredően az Ügyfelet ért veszteségekért Equilor nem felel.

 

 

 

Az alábbi paraméterek emelkedésével

Call opció értéke

Put opció értéke

Azonnali árfolyam

+

-

Kötési árfolyam

-

+

Volatilitás

+

+

Kockázatmentes hozamok

+

-

Lejáratig hátralévő futamidő

+

+

 

 

 

-       A Tőkeáttételen keresztül az Opciós ügylet felnagyítja a piaci mozgásokat. Amennyiben az Alaptermék árfolyama ellentétesen alakul a felvett pozícióhoz képest, úgy a Tőkeáttétel következtében a felvett pozíción elért veszteség többszöröse lesz annak, mint amit Ügyfél az azonnali piacon realizált volna.

-       Opciók esetében számolni kell az Alaptermék árfolyamkockázatával, az Alaptermék volatilitásának változásával, a piaci hozamszintek valamint a Lejáratig hátralévő futamidő változásával. Ezen tényezők opció díjára gyakorolt hatását jelent Tájékoztató 5. pontja mutatja be.

-       Az Alaptermék árfolyammozgásának, volatilitásának következtében fedezet pótlás válhat szükségessé. Amennyiben Ügyfél készpénz befizetéssel, utalással, értékpapír transzferálással nem tud eleget tenni a fedezet pótlásáról szóló felszólításának, úgy Kényszerlikvidálásra kerülhet sor

-       A Fedezetlen call opció kiírójának vesztesége korlátlan.

-       Az Opciós ügylet jogosultja, amennyiben az Alaptermék árfolyama nem megfelelő irányban mozdul el (call opció esetében az Alaptermék árfolyama csökken, put opció esetében nő) az opció jogosultja elveszíti az Opciós Ügylet nyitásakor fizetett Opciós díjat.

-       OTC opciók esetében korlátozott a piac likviditása. Ezért előfordulhat olyan eset, amikor az Opciós Ügylet Lejárat előtti lezárása nehézkesen vagy esetlegesen csak veszteséggel tehető meg.

-       A tőzsdei opciókkal ellentétben OTC opciók esetében az Opciós ügyletet kötő fél Partner kockázatot fut, azaz vállalja annak kockázatát, hogy az Opciós ügylet lejáratakor az Opciós ügylet kötelezettje nem teljesít.

-       Befektetési döntése meghozatala előtt mindenkor mérlegelje, hogy az adott befektetés megfelel-e hosszabb távú terveinek, befektetési céljainak valamint, hogy felmérte és megértette a befektetés lehetséges kockázatait, jellemzőit és azok az Ön számára elfogadhatóak.